İslam Tarihi - Islamic History

Değerli ziyaretçilerimiz!

Sitemize artık www.islamtarihikaynaklari.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ebu'l Ferec el-İsfehânî

E-posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 2
ZayıfMükemmel 

Tam adı Ebü'l-Ferec Alî b. el-Hüseyn b. Muhammed b. Ahmed el-Kureşî el-İsfehânî'dir. Hicri 284 yılında doğdu. Çağdaş araş­tırmacıların çoğu İsfahânî nisbesinden hareketle İsfahan'da doğduğunu ileri sürmektedir; bazıları ise el-Eğâni'de ailesi hakkında verdiği bilgileri dikkate alarak Bağdat'ta doğmuş olmasını daha kuvvetli bir ihtimal olarak görmekte­dirler.  Meşhur olduğu İsfehânî nisbesi, Emevî ailesine mensup dedelerinin Abbâsîler'in zulmünden kurtulmak için bir süre İsfa­han'da ikamet etmeleri dolayısıyla aile­nin bu nisbe ile anılmasından kaynak­lanmış olmalıdır.

Ebü'l-Ferec musıki, şiir, edebiyat ve arap tarihi alanında tanındı. Öğrenimini tamamladıktan sonra ders vermeye başlayan Ebü'l-Ferec kısa za­manda meşhur olunca her taraftan talebeler ve ilim meraklıları derslerine ka­tılmak için Bağdat'a akın etmeye başla­dılar.

Ebü'l-Ferec'in içki içtiği, mûsiki ile meşguliyetinden dolayı şarkıcı câriye ve kölelerle arkadaşlık ettiği nakledilir. Öm­rünün sonlarında aklî dengesi bozulan ve felç geçiren Ebü'l-Ferec 14 Zilhicce 356 tarihinde Bağdat'ta öldü.

İslam Tarihi ile ilgili sitemizde yer alan eserleri ise şunlardan ibarettir:

  1. el-Eğânî